Betreff
Budgetbericht per 30.06.2004
Vorlage
V/2004/191
Art
V